Дархан-Уул аймаг дахь нутгийн иргэдээс өгсөн хандив