Тариалан сумын ЗДТГ-н эрхэм зорилго, эрхэмлэх зарчим
Төрийн захиргааны байгууллагын манлайллыг дээшлүүлэх хууль тогтоомж, засгийн газрын болон аймаг сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах хэрэгжилтийн явцад хяналт шинжилгээ хийж үр дүнг тооцох, иргэдэд төрийн бүх талын үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, шудрага ёсыг эрхэмлэн дээдлэх, эрхэм зорилгыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгоно.
Эрхэмлэх үндсэн зарчим:
1. Сумын удирдлагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тусгасан байх зарчим
-Тамгын газар бүтэц, тогтолцоо зохион байгуулалт нь аймгийн төрийн удирдлагын үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлтэй уялдсан байна.
2. Эрх мэдлийн ялгаа зааг нь тодорхой, итгэл хүлээхүйц байх зарчим. - Аппаратын ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтыг тодорхой зааглаж ямар эрхи мэдэлтэй болохыг тодорхой мэдэж болохуйц байх
3. Үйлчилгээний болон стратегийн удирдлагын баримжаатай байх зарчим. - Тамгын газрын нэр, бүтцээс тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны дүр төрх харагдхуйц байх
4. Бүтцийн хувьд энгийн байх зарчим
- Бүх шатандаа шат дамжлагыг цөөн байгуулахаас гадна мэдээллийг түргэн оновчтой хүргэх
5. Тэнцвэрийг хангаж, хяналтын хүрээг тогтоох зарчим
- Удирдлагыг зөв хослуулах, хэрэглэгчээ дээдлэх, эдийн засгын хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, хянах боломжтой байх
6. Улс төрөөс ангид байх зарчим
- Засаг даргын ажлын алба нь улс төрийн аливаа нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахина
7. Хангалттай чадвахи, бодитой үйл ажиллагааны зарчим
- Тамгын газрын ажилтнууд чадварлаг зохион байгуулалт өндөр, төрийн үйлчилгээг шудрага үзүүлэх чадвартай байх
Байгууллагын стратегийн зорилт /хүрэх үр дүн/
Сумын төрийн удирдлага нь Сумын хэмжээнд тэргүүлэх манлайлах, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, сэтгэл хангалуун хүргэх үндсэн чиг үүргээ биелүүлхийн тулд үйл ажиллагааны стратегийн зорилтыг дор дурдсан байдлаар томьёолж байна. Үүнд:
Стратегийн зорилт-1
Сумын төрийн удирдлагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, шийдвэр боловсруулах гаргахад дэмжлэг үзүүлэх явдлыг хангах
Стратегийн зорилт-2
Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангаж сумын иргэдэд нарийн мэргэшсэн тогтвортой чадварлаг төрийн албаар үйлчилгээ үзүүлэх
Стратегийн зорилт-3
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй үзүүлэх. Энэ нь төрийн байгууллагын эрхэм зорилго үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг биелүүлэх замаар хэрэгжинэ
Стратегийн зорилт-4
Тамгын газар тэргүүлэн манлайлах, тохилог ажиллах нөхцөлөөр бүрэн хангагдах

Ñóìûí Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí äàðãûí
2010 îíû 12 äóãààð ñàðûí ….-íû ºäðèéí
……. –ð òóøààëààð áàòëàâ

ÒÀÐÈÀËÀÍ ÑÓÌÛÍ ÇÀÑÀÃ ÄÀÐÃÛÍ ÒÀÌÃÛÍ ÃÀÇÐÛÍ
ÀÆÈËÒÍÓÓÄÛÍ ¨Ñ ǯÉÍ Ä¯ÐÝÌ

Íýã : Åðºíõèé ç¿éë

1. Ýíýõ¿¿ ä¿ðýì íü òºðèéí àëáàí õààã÷äûã èðãýäýä øóäðàãà èë òîä , ¸ñ ç¿éòýé õàíäàæ ¿éë÷ëýõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõèéí çýðýãöýý òºðèéí àëáàí õààã÷äûã àëèâàà çºð÷èë ãàæóóäëààñ ñýðãèéëýõ , íýð òºðèéã íü õàìãààëàõàä îðøèíî.

Õî¸ð : Àëáàí õààã÷èéí áàðèìòëàõ çàð÷èì , ¸ñ
ç¿éí õýì õýìæýý

1.Àëáàí õààã÷ òºðèéí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõäýý èðãýäèéã ÿëãàâàðëàõã¿é õàíäàæ , èë òîä , øóäðàãà áàéäëûã ýðõýìëýæ , õóóëü áîëîí ò¿¿íèéã õýðýãæ¿¿ëýõòýé õîëáîãäîæ ãàðñàí çààâàð , æóðìûã ÷àíä ìºðäºæ àæèëëàõ áºãººä õ¿íä ñóðòàë ãàðãàõ , ÷èðýãä¿¿ëýõ çýðãèéã öýýðëýíý.

2.Àëáàí õààã÷ òºðèéí àëáàí õààã÷èéí õóâüä ººðèéí àëáàí òóøààëûí äàâóóòàé òàë , áîëîìæèéã õóâèéí çîðèëãîîð àøèãëàõ , àëü íýã ýòãýýäèéí ºìíº ÿìàð íýãýí ¿¿ðýã õ¿ëýýõ áàéäàëä ò¿¿íèéã îðóóëæ áîëçîøã¿é áýëýã , øàãàíàë , óðàìøóóëàë àâàõûã öýýðëýíý.

3.Àëáàí õààã÷ òºð çàñãèéí áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõýýñ ãàäíà áîäëîãî áîëîâñðóóëàõàä òóñëàõ ¿¿ðýãòýé îðîëöäîãèéí õóâüä ìýðãýæëèéí ºíäíð ò¿âøèíä ñóäàëæ áîëîâñðóóëñàí ñàíàë , çºâëºãººãººð óäèðäëàãûã õàíãàæ óäèðäëàãûí ñàíàà áîäîëä íèéöýõ ýñýõýýñ ¿ë õàìààðàí òýäíèé ãàðãàõ øèéäâýðýýñ ¿¿äýí ãàð÷ áîëçîøã¿é ¿ð äàãàâàð , ñºðºã òàëûã õýëæ àíõààðóóëæ áàéíà.

4.Àëáàí õààã÷ íü àæèë òºðºëä õîëáîãäîëòîé ìýäýýëëèéã íóóí äàðàãäóóëàõ áóþó óäèðäëàãààñ øèéäâýð ãàðãàõàä àëèâàà áàéäëààð ñààä ó÷èðóóëæ , öàã àëäàãäóóëàõûã öýýðëýíý.

5.Àëáàí õààã÷ óäèðäëàãààñ ºãñºí ¿¿ðýã , äààëãàâàð , ÷èãëýëèéí äàãóó ýðõýëæ áóé àæèë ¿¿ðãèéíõýý õ¿ðýýíä òºð çàñãààñ ÿâóóëæ áóé áîäëîãî , ñóìûí Çàñàã äàðãà ò¿¿íèé Òàìãûí ãàçðààñ õèéæ áàéãàà àæèë , õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà àðãà õýìæýýíèé òàëààð õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýëýýð òàéëáàð õèéæ áîëîõ áîëîâ÷ àëáàí ¸ñíû àëèâàà ìýäýýëëèéã ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòàíû çºâøººðºëã¿éãýýð òàðààæ äýëãýð¿¿ëýõèéã õîðèãëîíî.

6.Àëáàí õààã÷ àæèë ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý õýíèéã÷ ÿëãàâàðëàæ õàíäàõã¿é áàéõóí çýðýãöý õàìò àæèëëàæ áàéãàà áîëîí áóñàä õ¿ì¿¿ñèéí ýðõèéã õ¿íäýòãýõ , áàéãóóëëàãà , óäèðäëàãààñ õ¿ëýýëãýñýí èòãýëèéã äààæ àæèëëàõ çàð÷èì áàðèìòàëíà.
7.Àëáàí õààã÷ àëáàí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý àëü íýã óëñ òºðèéí õ¿÷èí íàìûã èëò äýìæèõ бóþó ø¿¿ìæëýõ áàéäëààð ÿëãàâàðòàé õàíäàõ ¸ñã¿é áºãººä óëñ òºðèéí õóâüä òºâèéã ñàõèæ , çºâõºí òºð , çàñàã , èðãýäýä øóäàðãààð íéë÷èëæ àæèëëàíà.

8.Àëáàí õààã÷ àæèë ¿¿ðãèéí äàãóó óäèðäàõ àëáàí òóøààëòàíä ºãñºí çºâëºãºº áîëîí íèéòýä ìýäýýëýýã¿é áóñàä ìýäýýëëèéã òàðààõ , áàéãóóëëàãààñ ÿâóóëæ áóé áîäëîãûã õóâèéí ¿çýë áîäëîîð ãóéâóóëàí ø¿¿ìæëýõ , ýñõ¿ë òýäãýýð áîäëîãî , ¿éë àæèëëàãààã ººðèéí ñàíàà÷ëàãà ìýòýýð ÿðüæ ñàéðõàõûã öýýðëýíý.

9.Àëáàí õààã÷ àæèë ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõäýý òàíèë òàë õàðàõã¿é , àëèâàà õóâü õ¿í áîëîí áàéãóóëëàãûí ýðõ àøãèéã èë¿¿ä ¿çýõã¿é õóâü õ¿íèé õîëáîãäîëòîé ìýäýýëëèéã íèéòýä òàðààõã¿é , çºâ ¿éë àæèëëàãààãààðàà òºð , çàñàã , îëîí ò¿ìíèé õîëáîîã áýõæ¿¿ëíý.

10.Àëáàí õààã÷ áàéãóóëëàãûí ºì÷ õºðºí㺠, òåõíèê õýðýãñýë , ýä ç¿éë , áàéãóóëëàãûí àëáàí õýðýãöýýíèé ìýäýý , ìàòåðèàë , ìýäýýëëèéí ñàíã àëáàíû áóñ çîðèóëàëòààð àøèãëàõûã öýýðëýíý.

11.Àëàí õààã÷ òºðèéí áàéãóóëëàãûí ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòíû õóóëüä íèéöñýí çààâàð , øèéäâýðèéã áèåë¿¿ëæ àæèëëàíà.

12.Àëáàí õààã÷ àëáàí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýæ áàéõäàà áîëîí àæëûí áàéðàíä ñîãòóóðóóëàõ óíäàà , ìàíñóóðóóëàõ áîäèñ õýðýãëýõ , á¿ä¿¿ëýã çàí àâèð ãàðãàõûã öýýðëýíý.

13.Àëáàí õààã÷ àæèëëàæ áàéãàà áàéãóóëëàãà , ò¿¿íèé óäèðäëàãà áîëîí ¿éë÷ë¿¿ëýã÷ , îëîí íèéòèéí õîîðîíäûí õàðèëöààíä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áîëçîøã¿é àëèâàà áàéäàë ãàðãàõûã öýýðëýíý.

Ãóðàâ : Õ¿ëýýõ õàðèóöëàãà

14. Ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéã çºð÷ñºí òºðèéí àëáàí õààã÷äàä “Òºðèéí àëáàíû òóõàé” õóóëü ,”Õºäºëìºðèéí òóõàé” õóóëü , áàéãóóëëàãûí äîòîîä æóðìûí äàãóó õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýíý.